Årsmöte 27/4-2023

Välkommen till Årsmöte för Segelsällskapet Pinhättan

Datum: 27 april 2023

Tid: 19.00 

Plats: Klubbhuset

Medlemmar i Segelsällskapet Pinhättan kallas härmed till årsmöte enligt ovan. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. 

Efter genomfört årsmöte avnjuter de som önskar en räkmacka, kostnad 175 kr. Den som vill beställa räkmacka gör det per e-post till Per-Anders Josenby, pa@josenby.com, senast den 20/4 kl 16.00. 

1. Val av ordförande att leda mötet 

2. Val av mötessekreterare 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Godkännande av dagordning för årsmötet 

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för 2022

7. Framläggande av kommittéers berättelser för 2022 samt budget för 2023

8. Föredragning av revisionsberättelse för 2022

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022

10. Fastställande av årsavgifter 

11. Val av övriga styrelseledamöter på 2 år 

12. Val av suppleanter

13. Val av två revisorer och revisorssuppleant på 1 år 

14. Val av valberedning

15. Behandling av ärenden som skriftligen inlämnats till styrelsen senast sju dagar före årsmötet 

16. Övriga frågor

-Caesar Jonsson pokal 

17: Avtackning

18. Mötet avslutas 

%d bloggare gillar detta: