Seglingsföreskrifter

Tävling:                      Barsebäcks 8:an
                                           
Distanskappsegling

                                            SSPs klubbmästerskap i kölbåt

                                            Bästa SSP-båt i Barsebäcks 8:an                     

Datum:                      2017-09-02

Arrangör:                      Segelsällskapet Pinhättan (SSP)

1.                Regler

1.1          Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2          Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3          En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte.

1.4          En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

1.5          En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”shorthanded” SRS- eller SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d).

1.6          Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.7          En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt


2.                Tidsprogram

                      Lördag 2 september                      08:00 – 08.45                      Registrering och betalning

                      Lördag 2 september                      09.00                      Rorsmansmöte

                      Lördag 2 september                      10.05                      Varningssignal inför första start

                      Prisutdelning kommer att äga rum på SSP:s klubbhus i anslutning till sista båts                       målgång och protesttidens utgång.

  3.                Klassflaggor och genomförande

                      Klass/start                                            Signalflagga

                      Distanskappsegling                      Klassflagga O

4.                Kappseglingsområde
                      Kappseglingarna genomförs väster om Barsebäckshamn i Öresund

5.                Banan

          Banan anslås på den officiella anslagstavlan kl.09.00

6.                Märken

            Enligt bifogad beskrivning

7.                Starten

              Kappseglingen startas enligt KSR regel 26.

              Tid till start       Signal

              5 min              Varningssignal                     Klassflagga O, 1 skott  

              4 min              Förberedelsesignal (P,I,Z eller Z+I       1 skott

                            eller svart flagga)

              1 min              Förberedelsesignal tas ned              1 ljud

              0 min              Start                                   Klassflaga tas ner, 1 skott

8.                Tidsbegränsning

8 a) Maximitiden är klockan 15.30.

8 b) Båt som gått i mål efter maximitiden får poäng som ”gick inte i mål” Det här ändrar KSR 35 och A4

9.                Protester och ansökan om gottgörelse

9 a) Protestblanketter finns på tävlingsexpeditionen. Protester ska lämnas in till tävlingsexpeditionen före protesttidens utgång.

9 b) Protesttiden  är 30 minuter.

9 c) Protesttiden är 15 min efter sista båts målgång

9 d) Protesttidens utgång anslås på den officiella anslagstavlan

9 e) Kallelse till protestförhandling, med plats för förhandling och preliminär tid, anslås på den officiella anslagstavlan senast 10 min. efter protesttidens utgång. Protestförhandlingen kan vid eventuell domarbrist avhållas måndagen den 5/9 med start kl. 18.00

9 f) Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén eller protestkommittén (juryn) sker genom anslag på den officiella anslagstavlan.

Datum: 2017-08-14